2022-02-01

Hur Facebook, Microsoft, Amazon m.f. kan bidra till stabilitet i det svenska elnätet.

Jag skrev för några dagar sedan ett blogginlägg med rubriken "Nyttan av fortsatt utbyggnad av vindkraft kommer förmodligen att blåsa bort." där jag konstaterade att fortsatt utbyggnad av vindkraft blir svår att tillgodogöra sig. Orsaken till detta ser jag i stor utsträckning beror på att den reglerkraft som behöver finns tillgänglig när vinden är för svag för att ge en stabil och säker leverans av el i landet. Till en del kan detta kompenseras med olika former av energilager men det är svårt att bygga sådana med tillräcklig kapacitet, planerna för vindkraftsutbyggnad är lång större. Ett annat sätt att reglera tillgången är att uppmuntra elanvändare att undvika att använda el när vindkraftverken levererar dåligt. Ett rörligt elpris är då ett incitament för att anpassa förbrukningen. Men merparten av elanvändarna har svårt att vara så flexibla, företag och arbetsplatser har ofta svårt att anpassa sin verksamhet och arbetstider för att kunna vara flexibel i sin förbrukning. 

Men det finns lösningar som förbättrar möjligheterna på sikt, ny elkrävande industri som Cementas koldioxidfria cementproduktion och järnsvampverken i norr som skall producera koldioxidfritt järn kommer i huvudsak att bygga på vindkraft där reglerkraft inte behövs, man kommer att internt lagra energi i form av vätgas för utjämning av tillgången på vindkraft.

Men vi har också förbrukare vars teknik skulle kunna ställa om sin förbrukning mycket snabbt så att vi inte behöver så mycket (dyr) reglerkraft som i huvudsak består av vattenkraft. Det är de datorhallar som t.ex. Facebook, Microsoft och Amazon etablerat i Sverige. Dess förbrukning är hög. Utan att nämna några siffror så uppskattas dessa i dag ha en förbrukning som motsvarar en kärnkraftreaktor och att förbrukningen väntas flerdubblas till år 2045 (källa: Svenskt näringslivs rapport - Högre elanvändning år 2045, Sidan 6 )

Dessa datorhallar öppnar möjligheter att nyttja tillkommande vindkraft effektivt och vara en regulator för detta.

Hur?
De stora företagen har liknande hallar utspridda över kontinenterna har flexibel, de är ständigt uppkopplade och redundanta så att om en datorhall skulle bli utan el eller internetanslutning så tar andra datorhallar i nätet omgående över databehandlingen tills felet är åtgärdat. Det behövs inte speciellt mycket investeringar för att utnyttja denna flexibilitet, det gäller bara att motivera berörda företag att dra ner sin lokala produktion när effektbrist råder och flytta över driften till andra hallar. Motivationen kan vara planekonomisk, att stifta lagar där de måste rätta sig efter eltillgången alternativt marknadsekonomisk där ett marginalpris utan subventioner vid varje tillfälle får fullt genomslag. Om marknadspriset hamnar på t.ex. 2 kr/kWh och tekniken tillåter så väljer nog hallägaren att flytta sin produktion till länder och platser som för tillfället har ett lägre elpris. Till skillnad från att bygga ut elnät för att få elen dit den behövs så är det lätt för hallägarna att flytta data snabbt via befintligt fibernät till platser där elen är billig.
(det är möjligt att hallägarna redan idag optimerar sin verksamhet för att hålla nere elkostnaderna men det är i så fall inte känt för mig och tycks inte heller vara en möjlighet som Svenska Kraftnät utnyttjar).Forskning för att hitta hur man löser ovanstående pågår och svenska Vattenfall är engagerat i pilotinstallationer, se: Vattenfalls "Energy Plaza" .